Jak się liczy WACC?

Jak się liczy WACC?

WACC, czyli ważony średni koszt kapitału, jest jednym z najważniejszych narzędzi finansowych, które pomagają firmom ocenić opłacalność inwestycji. WACC bierze pod uwagę zarówno koszt kapitału własnego, jak i koszt kapitału obcego, uwzględniając ich proporcje w strukturze kapitałowej firmy. W ten sposób WACC pozwala na określenie minimalnej stopy zwrotu, jaką musi generować inwestycja, aby była opłacalna dla akcjonariuszy.

Wzór na WACC

Wzór na WACC można przedstawić w następujący sposób:

WACC = (E/V) * Ke + (D/V) * Kd * (1 – T)

Gdzie:

 • E – wartość kapitału własnego
 • V – wartość całkowita kapitału (kapitał własny + kapitał obcy)
 • Ke – koszt kapitału własnego
 • D – wartość kapitału obcego
 • Kd – koszt kapitału obcego
 • T – stawka podatku

Koszt kapitału własnego

Koszt kapitału własnego jest to oczekiwana stopa zwrotu, jaką inwestorzy oczekują od posiadania akcji danej firmy. Jest to koszt, który firma ponosi w zamian za korzystanie z kapitału akcjonariuszy. Koszt kapitału własnego można obliczyć przy pomocy modelu wyceny akcji.

Koszt kapitału obcego

Koszt kapitału obcego jest to oczekiwana stopa zwrotu, jaką inwestorzy oczekują od udzielonego kapitału obcego. Jest to koszt, który firma ponosi w zamian za korzystanie z kapitału pochodzącego od wierzycieli. Koszt kapitału obcego można obliczyć na podstawie kosztu pożyczek i innych form długu.

Wpływ struktury kapitałowej na WACC

Struktura kapitałowa firmy, czyli proporcje kapitału własnego i kapitału obcego, ma istotny wpływ na WACC. Im większy udział kapitału obcego w strukturze kapitałowej, tym niższy WACC. Dzieje się tak dlatego, że koszt kapitału obcego jest zazwyczaj niższy niż koszt kapitału własnego. Firmy mogą więc obniżyć WACC poprzez zwiększenie udziału kapitału obcego w finansowaniu swoich inwestycji.

Przykład obliczenia WACC

Przyjrzyjmy się teraz przykładowemu obliczeniu WACC dla fikcyjnej firmy XYZ:

 • Wartość kapitału własnego (E): 1 000 000 zł
 • Wartość kapitału obcego (D): 500 000 zł
 • Koszt kapitału własnego (Ke): 10%
 • Koszt kapitału obcego (Kd): 5%
 • Stawka podatku (T): 20%

Wzór na WACC dla tego przykładu będzie wyglądał następująco:

WACC = (1 000 000 / (1 000 000 + 500 000)) * 0.10 + (500 000 / (1 000 000 + 500 000)) * 0.05 * (1 – 0.20)

Po przeliczeniu otrzymujemy wartość WACC dla firmy XYZ.

Wnioski

WACC jest ważnym narzędziem, które pomaga firmom ocenić opłacalność inwestycji. Poprzez uwzględnienie zarówno kosztu kapitału własnego, jak i kosztu kapitału obcego, WACC pozwala na określenie minimalnej stopy zwrotu, jaką musi generować inwestycja. Przy odpowiednim zarządzaniu strukturą kapitałową, firma może obniżyć WACC i tym samym zwiększyć atrakcyjność inwestycji dla akcjonariuszy.

Warto pamiętać, że obliczenie WACC może być bardziej skomplikowane w praktyce, ze względu na różne czynniki wpływające na koszty kapitału własnego i kapitału obcego. Dlatego też zawsze warto skonsultować się z ekspertem finansowym lub analitykiem, aby uzyskać dokładne i precyzyjne obliczenia WACC dla konkretnej firmy.

Wezwanie do działania dotyczące Jak się liczy WACC:

Zapoznaj się z metodą obliczania WACC (Weighted Average Cost of Capital) i wykorzystaj ją do oceny opłacalności inwestycji. Pamiętaj, że WACC uwzględnia zarówno koszt kapitału własnego, jak i koszt kapitału obcego. Dzięki temu narzędziu będziesz w stanie dokładniej oszacować koszty finansowe i podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Link tagu HTML do: https://www.autoelegance.pl/:

Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę https://www.autoelegance.pl/.